[เลื่อนวันปิดรับผลงาน] microBlock Project Challenge การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรม microBlock IDE

หลักการและเหตุผล

microBlock IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโค้ดโปรแกรมลงในบอร์ด KidBright32 / OpenKB / IPST-WiFi มีเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายขึ้น ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อกและโค้ดไพทอน (MicroPython) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล ซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ทักษะที่มี ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์โครงงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว microBlock Project Challenge การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรม microBlock IDE จึงถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้งาน microBlock IDE ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและสร้างสรรค์โครงงานในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์โครงงานเชิงนวัตกรรมโดยใช้โปรแกรม microBlock IDE
 • เพื่อนำเสนอและเผยแพร่โปรแกรม microBlock IDE และโครงการ microBlock ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • เพื่อสร้างพื้นที่นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานแก่บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • แข่งขันในรูปแบบทีม ต้องมีสมาชิกในทีม 1 ถึง 3 คน
 • คุณสมบัติของสมาชิกทุกคนในทีม ต้องตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที 1 ถึงปีที 6
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี
 • หากได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน ต้องนำเสนอผลงานของทีมตนเองในงาน MakerFlash ที่จัดขึ้น ณ The Hub รังสิตชั้น 2 วันที่ 30 ถึง 31 มกราฯ 2564 เลื่อนเป็น 26 ถึง 27 มิถุนาฯ 2564 เวลา 10.30 ถึง 15.30 น. ได้ โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 500 บาท (กรณีไม่สะดวกเดินทางมานำเสนอผลงาน แต่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน โปรดติดต่อผู้ดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการนำเสนอผลงานต่อไป)

คุณสมบัติของโครงงานสิ่งประดิษฐ์

 • โครงงานใช้โปรแกรม microBlock IDE ในการพัฒนา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 • ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใดก็ได้ที่โปรแกรม microBlock IDE รองรับ
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในโครงงาน
 • โครงงานจะต้องไม่สร้างมลภาวะทางเสียง แสง กลิ่น ไม่สร้างความหวาดกลัวหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อผู้พบเห็น
 • โครงงานที่มีระบบกลไกเคลื่อนที่ได้ ต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน หรือระบบอื่นใดที่ช่วยป้องกันบุคคลโดยรอบไม่ให้ได้รับอันตรายจากโครงาน

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เป็นโครงงานที่แปลกใหม่ ไม่เคยพบเห็นที่อื่นมาก่อน
 2. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโครงงาน
 3. เป็นโครงงานที่คาดว่าสมาชิกในทีมเป็นผู้ทำโครงงานเอง
 4. ใช้โปรแกรม microBlock IDE เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงาน

รอบนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมงาน Maker Flash ให้คะแนนแต่ละผลงานโดยตรง ผลงานที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรกเป็นผู้ชนะ

แผนการดำเนินโครงการ

โครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1) รอบคัดเลือก

เปิดรับผลงานออนไลน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก 10 โครงงานผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน

2) รอบนำเสนอผลงาน

ทีมที่ผ่านเข้ารอบจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์นำเสนอผลงาน มานำเสนอผลงานในงาน Maker Flash

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ – 6,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 4,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – 2,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (1) – 1,500 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (2) – 1,500 บาท และใบประกาศนียบัตร

ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกทีม

 

 

Special thanks

โครงการ microBlock Project Challeng ได้รับสนับสนุนเงินรางวัลโดย ผู้สนับสนุนโครงการ microBlock และ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX : www.inex.com) ทางโครงการ microBlock ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ 🙏